S:t Sigfrids
Katolska Församling
i Borås

PAX et BONUM!

AKTUELLT

 • Påven uppmanar de troende att under oktober månad be rosenkransen varje dag för att Gud skall skydda kyrkan mot alla Satans angrepp i denna turbulenta tid. Påven ber oss att efter rosenkransen tillägga följande två böner, en till Jungfru Maria, kyrkans moder, och en till ärkeängeln Mikael:
  Till ditt beskydd, flyr vi, heliga Guds Moder. Försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.
  Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden, var vårt värn emot djävulens snaror och ondska. ”Må Gud betvinga honom,” därom ber vi ödmjukt, men du, de himmelska härskarornas furste, kasta med Guds kraft ned till helvetet, Satan och de andra onda andarna som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna. Amen
 • I vår kyrka ber vi Rosenkrans varje dag under vecka kl. 17:30

PAX et BONUM!

FÖRSAMLINGENS PROJEKT

Nytt ventilationssystem – nu vi behöver din hjälp!


Kära församlingsmedlemmar,

Sankt Sigfrids församling är ett andligt och socialt hem för katoliker i alla åldrar och av alla nationaliteter i Borås och den omgivande Sjuhäradsbygden. Varje vecka bedrivs i kyrkorummet och våra övriga lokaler en rikhaltig och mångfacetterad verksamhet, till denna hör bland annat mässor, bikt, körövningar, föredrag, trosundervisning för barn och ungdomar samt aktiviteter för pensionärer och daglediga. Kyrkan är därtill nästan alltid öppen för enskild andakt, stillhet och bön.


Läs mer …
Stacks Image 208

PAX et BONUM!

VAD HÄNDER I MIN FÖRSAMLING?

NIO MÅNADERS NOVENA

inför besöket i Norden av
Heliga Thérèse av Jesusbarnets och hennes föräldrars,
de Heliga Zélie och Louis Martins, reliker
Böneintentioner:
 • Vecka 36: Att vi medvetet öppnar våra hjärtan och välkomnar Jesus i den Heliga Mässan.
 • Vecka 37: Att vi av hjärtat engagerar oss i vår nästa och inte sluter oss för någon enda.
 • Vecka 38: Att vi tar oss tid att både delta i den Heliga Mässan så ofta vi kan och sedan troget lever den helga Mässans självutgivande liv i vardagen.
 • Vecka 39: Att vi alla, som nu ska få vörda Lilla Thérèse och hennes föräldrar på deras pilgrimsfärd genom våra länder, får all den nåd som vi längtat efter under dessa nio månaders förberedelse.
Novenabön

Kära lilla Thérèse, Jesu lilla blomma; med glädje och tacksamhet ser jag fram emot att du, tillsammans med dina heliga föräldrar, ska besöka vårt land och hela Norden.
Jag ber dig att förbereda mig på ditt besök, så att jag kan ta emot all den nåd Gud vill skänka mig genom det.
Jag ber dig att be för Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, och våra katolska stift här.
Lilla Thérèse, strö dina rosenblad av nåd över våra familjer – så att de alltmer liknar din familj.
Be särskilt för våra präster och om kallelser till det gudsvigda livet.
Be för Karmel i Sverige och i de nordiska länderna.
Be för alla barn; för de äldre; för de ensamma och lidande.
Kära lilla Thérèse, du som ville tillbringa din himmel med att göra gott på jorden, ta också emot denna min särskilda intention som jag med förtröstan lägger i dina händer (nämn här din intention).
Kära lilla Thérèse, jag vill bli ett helgon; lär mig att som du älska Jesus med ett rent och odelat hjärta och att i tillit, genom Jungfru Marias händer, överlämna mitt liv åt Guds Barmhärtiga Kärlek. Led mig på din lilla väg, så att jag snabbt kan nå fram till den fullkomliga kärleken. Amen.

Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare…

PÅVENS BÖNEINTENTIONER

Daglig bön:

Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig.
Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus,
som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.
Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.
Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder,
ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit…

 • MARS - Evangelisationen: att kyrkan inser vikten av en omdömesgill andlig utveckling, både på personlig och samhällelig nivå.
 • APRIL - Universell: att de styrande med ansvar för ekonomin har modet att avvisa alla former av utslagning, och finner nya öppningar inom ekonomin.
 • MAJ - Evangelisationen: att lekmännen troget följer sin kallelse genom att, på ett kreativt sätt möta dagens utmaningar.
 • JUNI - Universell: att man på sociala medier respekterar varandra som personer, trots olikheter i åsikter.
 • JULI - Evangelisationen: att präster som erfar trötthet och ensamhet i sitt pastorala arbete, ska finna tröst och förtrolighet med Herren och i vänskapen med sina medbröder.
 • AUGUSTI - Universell: att långsiktiga ekonomiska och politiska beslut värnar familjen som en av mänsklighetens skatter.
 • SEPTEMBER - Universell: att de unga i Afrika får tillgång till utbildning och arbete i sina hemländer.
 • OKTOBER - Evangelisationen: att kvinnor och män vigda till tjänst i kyrkan förnyar sin kallelse, att vara nära de fattiga, marginaliserade och de som inte kan göra sin röst hörd.
 • NOVEMBER - Universell: att kärlek och dialog som medel alltid segrar över väpnade konflikter.
 • DECEMBER - Evangelisationen: att de som är engagerade i att förmedla tron, i dialog med människor, finner ett språk som talar till dagens olika kulturer.

PAX et BONUM!

Besök


Online


S:t Sigfrids Katolska Församling
Fjällgatan 34 - 504 61 Borås - Sverige
Tel: +46 33 12 56 97 E-post: boras@katolskakyrkan.se