AKTUELLT
Hl. FRANCISKUS BÖNER

"I varje konvent, eller var de än befinner sig, varje dag, och under alla årstider, skall bröderna ära, älska, lova, välsigna, förhärliga och tjäna vår Allrahögste och Evige Gud, Fadern, och Sonen, och den Helige Ande, och med en sann och ödmjuk tro, och med ett rent hjärta, tillbedja honom".
ur Regeln, III §9

Bönen som vår andlige fader Franciskus bad inför den Korsfästes bild


Högste och Ärorike Gud,
 
upplys mitt hjärtas mörker
 
och ge mig riktig tro,
 
säkert hopp
 
och fullkomlig kärlek,
 
samt känsla och insikt, Herre,
 
så att jag kan utföra ditt heliga

och sanna uppdrag.


 
Amen.

Stacks Image 203
Uppmaning till att lovprisa Gud.

PAX et BONUM

SOLSÅNGEN

Allra högste, allsmäktige, gode Herre,
ditt är lovet och priset, din är äran och all välsignelse.
Endast dig, du den allra högste, tillkommer de
och ingen människa är värdig att nämna ditt namn.
 
Lovad vare du, min Herre,
med hela din skapelse,
och särskilt med herr broder Sol,
som är dagen och genom vilken du ger oss ljus.
Och han är vacker och strålar med stor glans;
av dig, du den allra högste, är han en sinnebild.
 
Lovad vare du, min Herre, av syster Måne och stjärnorna,
som du har skapat på himlavalvet, klara och dyrbara och vackra.

Lovad vare du, min Herre

av broder Vind, och av molnig luft och klara himmel
och all slags väderlek,
genom vilken du uppehåller livet hos all skapat.
 
Lovad vare du, min Herre,
av syster Vatten,
som är mycket nyttig och ödmjuk och dyrbar och kysk.
 
Lovad vare du, min Herre,
av broder Eld, genom vilken du upplyser natten, och han är vacker och angenäm och , robust och stark.
 
Lovad vare du, min Herre,
av syster Jord vår moder, som när oss och leder oss
och frambringar olika sorters frukter och färggranna blommor och örter.
 
Lovad vare du, min Herre,
av dem som förlåter för din kärleks skull, och som uthärdar sjukdom och elände.
Saliga de som håller ut i frid, ty av dig, du den allra högste, skall de bli krönta.
 
Lovad vare du, min Herre,
av vår syster den kroppsliga Döden,
vilken ingen levande människa kan slippa undan.
Ve dem som dör i dödssynd;
saliga de som döden
finner förenade med din allra heligaste vilja,
för den andra döden skall inte göra dem ont.
 
Lova och välsigna min Herre,
och tacka och tjäna honom
i stor ödmjukhet.
 
AMEN

Lyssna, ni små fattiga, kallade av Herren,
som har samlats från många regioner och provinser:
Lev alltid i sanning så att ni dör i lydnaden.
Se inte till livet utanför, för Andens liv är bättre.
Jag ber er i stor kärlek att med vishet använda de allmosor som Herren ger er.
De som tyngs av sjukdom och de andra som har besvär för dem,
ni alla: bär detta i frid.
Ni skall sälja dyrt detta besvär,
för var och en skall bli drottning,
i himlen krönt tillsammans med Jungfrun Maria.

LOVSÅNG TILL GUD DEN ALLRA HÖGSTE

Du är helig, Herre, den ende Guden,
du som gör underbara ting.
Du är stark, du är stor,
du är den allra högste, du är allsmäktig,
du helige Fader, himlens och jordens konung.
Du är trefaldig och en, Herre, gudarnas Gud,
du är det goda, allt gott, det högsta goda,
Herre, levande och sann Gud.
Du är kärlek och ömhet,
du är vishet, du är ödmjukhet, du är tålamod,
du är skönhet, du är trygghet, du är vila.
Du är glädje och fröjd, du är vårt hopp,
du är rättvisa och måttfullhet,
du är all vår rikedom o överflöd.
Du är skönhet, du är mildhet,
du är beskärmare, du är beskyddare och försvarare,
du är styrka, du är tillflykt.
Du är vårt hopp, du är vår tro, du är vår kärlek,
du är hela vår sötma, du är vårt eviga liv,
store och beundransvärde Herre,
allsmäktige Gud, barmhärtige Frälsare.
Amen

Stacks Image 363

S:t Sigfrids Katolska Församling
Fjällgatan 34 - 504 61 Borås - Sverige
Tel: +46 33 12 56 97 E-post: boras@katolskakyrkan.se